نصب قفل مرکزی

یکی از قسمت‌های سخت نصب ردیاب راه اندازی سیستم قفل مرکزی می‌باشد.

در نصب قفل مرکزی تعدادی از روش‌ها شناخته شده و کاربردی تر هستند :

1- پژویی

2- 206

3- تک سیم زانتیا

4- تک سیم عکس زانتیا

5- به پمپ

در ادامه این پنج روش متداول راه اندازی قفل مرکزی را به همراه تصویر و کامل شرح میدهیم:

نقشه سیم‌کشی قفل مرکزی به روش پژویی

این روش در مواردی استفاده میشود که در خودرو دو سیم وجود داشته باشد که با دادن تحریک منفی به یکی از درب‌ها قفل شود و با دادن تحریک منفی به دیگری درب‌ها باز شود.

نقشه سیم کشی قفل مرکزی به روش 206

این روش در مواردی استفاده می‌شود که قفل مرکزی ماشین از طریق دو عدد سیم فرمان قفل و باز را به پمپ درب راننده و یا چهار پمپ خودرو ارسال می‌کند.

با این روش هیچ تداخلی در سیستم قفل مرکزی خودرو ایجاد نمی‌شود.

ابتدا دو سیم درشت که از قفل مرکزی / کامپیوتر به سمت پمپ خودرو وصل شده چیده شود.

سیم سفید و سفید/ مشکی (COM) به پمپ قفل درب وصل می‌شود.

نارنجی و نارنجی/ مشکی (Normall Close) به سمت کامپیوتر ماشین.

نقشه سیم‌کشی قفل مرکزی به روش تک سیم زانتیا

این روش در مواردی استفاده می‌شود که در خودرو سیمی وجود داشته باشد که با دادن تحریک منفی به آن درب‌ها قفل شود و با چیدن همان سیم درب‌ها باز شود. ابتدا سیم مورد نظر چیده شود.

نقشه سیم‌کشی قفل مرکزی به روش تک سیم عکس زانتیا

این روش در مواردی استفاده می‌شود که در خودرو سیمی وجود داشته باشد که با دادن تحریک منفی به آن درب‌ها قفل شود. ابتدا سیم مورد نظر چیده شود.

نقشه سیم‌کشی قفل مرکزی به روش به پمپ

این روش در مواردی استفاده می‌شود که داخل ردیاب راننده پمپ وجود دارد اما دو سیم محرک به جایی وصل نیست و نیاز است ردیاب مستقیم به پمپ خودرو وصل شود. مانند پراید‌های مدل 89 به پایین (پراید صبا).